–Vi ser att pandemins effekter på alkoholkonsumtionen fortsatte även under det andra pandemiåret 2021, säger Björn Trolldal, som är utredare med forskningskompetens på CAN och ansvarig för mätningarna.

Mellan 2020 och 2021 var det små förändringar när det gäller varifrån konsumenterna skaffade sig alkoholen.

–Systembolagets försäljning är fortsatt hög och resandeinförseln är fortfarande betydligt lägre än innan pandemin, säger Björn Trolldal vidare.

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Senast reviderad: 2022-03-15

Frågor besvaras av