I den nya rapporten har erfarenhet av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar mätts och jämförts med resultat från CAN:s nationella skolundersökning. Där ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. Därför har nu denna satsning gjorts för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.

Rapporten visar att användningen av alkohol, narkotika och tobak generellt var lägre på introduktionsprogrammen. Men bland dem som använt någon av substanserna var användningen mer omfattande på introduktionsprogrammen än på de nationella programmen i gymnasiets år 2.

I motsats till hur det såg ut på de nationella programmen år 2, var det en högre andel pojkar än flickor som var alkoholkonsumenter på introduktionsprogrammen.

– Att ha spelat om pengar visade sig också vara mindre vanligt på introduktionsprogrammen än på de nationella programmen år 2, säger Siri Thor.

– Vi kan också konstatera att det inte syntes några tecken på att den generella nivån av erfarenhet av alkohol, narkotika och tobak i gruppen elever i gymnasiets år 2 skulle öka om eleverna på introduktionsprogrammet inkluderades i den nationella skolundersökningen, säger Siri Thor.

Om rapporten

I resultatredovisningen ingår 1184 personer från introduktionsprogrammen och 4349 personer från de nationella gymnasieprogrammen.

Senast reviderad: 2022-06-08

Frågor besvaras av