– Det har skett utjämningar i dryckesmönstren sedan 2004, exempelvis sett till kön, ålder och boenderegion, även om det kvarstår tydliga skillnader mellan dessa grupper. Även gällande utbildningsnivå och utländsk bakgrund syns skillnader i alkoholvanorna, säger Ulf Guttormsson som är avdelningschef hos CAN.

I jämförelse med undersökningens startår 2004 har den självrapporterade årskonsumtionen av alkohol nu sjunkit med ungefär en fjärdedel. Nedgången har skett förhållandevis succesivt.

– Framför allt är det männens konsumtion som har sjunkit, säger Ulf Guttormsson. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor, hela 87 procent mer.

Rapporten belyser vidare likheter och skillnader bland Sveriges kommuner grupperade efter folktäthet och närhet till centralorter. Ett tydligt resultat är att alkoholvanorna är signifikant mindre omfattande i mindre städer/tätorter. Boende i storstadskommuner är de som rapporterar högst andel vecko- respektive högkonsumenter.

Undersökningen visar även att personer med utländsk bakgrund har mindre omfattande alkoholvanor i jämförelse med de med svensk bakgrund.

Även utbildningsnivå lyfts.

– Vi ser en större andel som druckit alkohol den senaste veckan bland personer med eftergymnasial utbildning i jämförelse med de som har förgymnasial respektive gymnasial utbildning, säger Ulf Guttormsson. Detta gäller både män och kvinnor. Beträffande högkonsumtion finns dock inte samma tydliga samband med utbildningsnivån.

Senast reviderad: 2022-11-14

Frågor besvaras av