Under pandemiåren 2021 och 2020 minskade resandeinförseln med 64 % jämfört med 2019 och köp av smugglad alkohol minskade med 39 %. CAN har följt utvecklingen under många år genom en frågeundersökning. Uppgifterna korrigeras alltid för de effekter som undersökningens bortfall kan medföra.

– Minskningar bidrog till att den totala alkoholkonsumtionen sjönk med 4 % under perioden, säger Björn Trolldal vidare.

Även restaurangförsäljningen minskade under perioden, men däremot ökade Systembolagets försäljning kraftigt.

Alkoholkonsumtionen under 2021-preliminära uppgifter”, finns att ladda ner via CAN:s webbplats redan under våren 2022, de slutgiltiga uppgifterna publiceras i en rapport i september 2022.

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet. Uppgifterna om de oregistrerade delmängderna korrigeras för de effekter som undersökningens bortfall kan medföra.

Senast reviderad: 2022-04-27

Frågor besvaras av