– Vi kunde konstatera att frekvensen av självrapporterad cannabiskonsumtion är skevt fördelad, säger Ulf Guttormsson, som är avdelningschef på CAN.

En liten del av användarna (12 procent) står för en stor del av användningen (72 procent av konsumtionstillfällena).

– Analysen är intressant eftersom det är den första skattningen av hur cannabiskonsumtionen fördelar sig mellan olika användargrupper i Sverige, säger Ulf Guttormsson.

Resultaten visar vidare att män, unga samt boende i storstadsregioner är överrepresenterade i antal konsumtionstillfällen.

– Eftersom resultaten bygger på en befolkningsundersökning, där storkonsumenter sannolikt är överrepresenterade i bortfallet, kan snedfördelningen av konsumtionen i själva verket vara ännu större, säger Ulf Guttormsson.

Analysen i Kortfakta 03 baseras på undersökningen Vanor och konsekvenser som är en riksrepresentativ enkätstudie i den vuxna befolkningen (17–84 år) och som genomförs vart fjärde år av CAN. 9 800 personer svarade i den senaste insamlingen som genomfördes 2021. Frågeformulär och närmare beskrivning av metoden återfinns i CAN rapport 209.

 

Senast reviderad: 2023-10-25

Frågor besvaras av