Det handlade framför allt tillgänglighet till alkohol och tobak, konsumtion, skador, brott och dödlighet, samt lokala och regionala siffror från CAN:s preventionsindex som är ett samlat mått på omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna.

– Den 20 april redovisar vi de enkätsvar som samlats in i syfte att kartlägga regionens förutsättningar och samverkansmöjligheter kring frågor som rör ANDT.

Elin Lööf är folkhälsostrateg vid Region Gotland.

– Vårt syfte med att göra en KULA-kartläggning är att få en bra gemensam utgångspunkt för fortsatt kunskapsbaserat förebyggande arbete här på Gotland. Att få en omfattande sammanställning av fakta om tillgänglighet, konsumtion, skador, brott och samverkan med mera ger en lägesbild som är viktig både för det drogförebyggande och för det och brottsförebyggande samarbetet, säger Elin Lööf.

– Undersökningen är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och hjälper oss i arbetet för en god och jämlik hälsa på Gotland. Jag hoppas på bra dialog med berörda, både nu vid den gemensamma återkopplingen och vid enskilda möten, säger Elin Lööf.

Bakgrund till kraftsamlingen är att Gotland deltar i KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) där CAN erbjuder stöd till regioner, län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.

– I kommundialogerna kan vi på CAN presentera lokala data men också tillsammans med kommunerna reflektera och diskutera kring siffrornas faktiska betyder, säger Daniel Müller.

– Vår önskan är att kunskapen ska komma till användning i planeringen av det lokala förebyggande arbetet, säger Daniel Müller.

*ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak

Kontaktuppgifter
Elin Lööf, Region Gotland
0498-26 90 10

Senast reviderad: 2022-04-20