På uppdrag av Systembolaget genomförde CAN under våren 2022 en enkätundersökning i Sveriges kommuner. Syftet var bland annat att få en bild av kommunernas policyer och om kommunerna ställer krav på förekomst av alkoholpolicy i de idrottsföreningar som får finansiellt stöd från kommunen. Av samtliga kommuner besvarade 187 kommuner (65 %) enkäten.

– Policyer och handlingsplaner med tydliga mål och insatser har visat sig vara viktiga för att flytta fram positionerna inom det förebyggande arbetet, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN. Det gäller både på nationell och lokal nivå.

Kartläggningen visar även att det finns en vilja till förbättringar på många håll.

– Nära hälften av respondenterna bedömer att intresset i kommunen är stort eller mycket stort för att utveckla arbetet med att nå fler barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Malin Sandquist är ansvarig för avdelningen Bolag och Samhälle hos Systembolaget som arbetar för att sprida kunskap och engagera fler i alkoholens konsekvenser.

– 320 000 barn växer upp med en vårdnadshavare som dricker för mycket, det är 15 % av alla barn i Sverige. Fler vuxna behöver våga se och agera. Här ser vi att idrottsföreningar med stöd från kommunerna kan göra stor skillnad för många barn, säger Malin Sandquist.

Enligt kartläggningen arbetar 25% av kommunerna redan aktivt tillsammans med idrottsföreningar för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion.

– Vi kan se att en tredjedel av respondenterna bedömer att intresset i kommunen är stort eller mycket stort för att, tillsammans med de lokala idrottsföreningarna, utveckla och förbättra arbetet med att nå fler barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion, ett arbete vi vill uppmuntra från Systembolagets sida. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Kartläggningen presenteras vid en webbsändning, efter presentationen följer ett panelsamtal.

Följande personer deltar vid sändningen.

Helen Alpstig, sakkunnig barn- och ungdomsidrott RF-SISU Stockholm
Malin Sandquist, direktör Bolag & Samhälle Systembolaget
Charlotta Rehnman Wigstad, direktör CAN och rapportförfattare
Daniel Müller, samordnare CAN och rapportförfattare

Samtalsledare: Sara Kristensson, kommunikationschef CAN

Vill du ställa frågor rekommenderar vi er att se webbsändningen på Facebook.

Gå till webbsändning 

Senast reviderad: 2022-10-20

Frågor besvaras av