Den europeiska skolundersökningen ESPAD är det största gränsöverskridande forskningsprojektet om ungdomars substansanvändning i världen och samlar oberoende forskargrupper i över 40 europeiska länder. Det nya webb-baserat verktyget ger tillgång till över 20 års ESPAD-data.

gå till data.espad.org

Den nya dataportalen erbjuder en unik översikt över uppgifter om ungdomar, substansanvändning och riskbeteenden i Europa. Syftet med dataportalen är att göra data tillgängliga för ett brett spektrum av intresserade, från allmänheten, journalister och lärare till preventionssamordnare och forskare. Dataportalen är utvecklad av “The National Research Council of Italy (CNR)”.

ESPAD initierades av CAN som, med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet, under en tjugoårsperiod ansvarade för koordineringen av projektet och gav ut de internationella rapporterna. Idag koordineras projektet i samarbete mellan italienska Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR) och EU:s narkotikabyrå EMCDDA, med ekonomiskt stöd från EU. CAN är svensk samarbetspart i ESPAD-projektet och ansvarar för att de svenska datainsamlingarna genomförs.

Senast reviderad: 2022-06-15

Frågor besvaras av