”Barn till högskoleutbildade mer benägna att testa cannabis”

Finns det ett samband mellan cannabisanvändning och socioekonomi bland unga.

Isabella Gripe berättar att 16 procent av skolungdomarna har uppgett att de någon gång testat cannabis. 2 procent uppger att de använt cannabis 50 gånger eller fler. Forskning visar att de som använder mycket cannabis riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, men generellt är forskningen är tvetydlig om kopplingen mellan cannabisbruk och socioekonomisk bakgrund.

Ungdomar påverkas av sin bakgrund, men de påverkas också av sin omgivning som exempelvis skola. Därför har Isabella Gripe med kollegor sett på både familj och skola.

– Barn till högskoleutbildade är mer benägna att testa cannabis. Men de är mindre benägna att använda cannabis fler än 50 gånger, säger Isabella Gripe.

Gymnasieinriktning har också samband med cannabisanvändning. Ungdomar på praktiska program är mer benägna att använda cannabis än de på teoretiska, säger Isabella Gripe.

Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN Foto: Jimmie Hjärtström

”Det är inte vanligare med problematisk narkotikaanvändning bland vuxna med högre socioekonomisk status”

På senare tid har sambandet mellan socioekonomi och narkotikaanvändning uppmärksammats i medier.

– Det är inte vanligare med problematisk narkotikaanvändning bland personer med högre socioekonomisk status. Så det finns inget stöd för hypotesen att det är främst högutbildade som göder narkotikamarknaden om man utgår från att problematisk användning representerar narkotikaanvändningen, säger Mats Ramstedt.

”Det finns inga svar på varför unga dricker mindre”

Ungas alkoholkonsumtion har minskat i flera västerländska länder, oavsett ländernas alkoholpolitik säger Peter Larm och Jonas Raninen.

Har vi sett en motsatt trend bland cannabisanvändningen? Man ser inga tecken på det, konstaterar forskarna.

– De som inte använder alkohol använder i liten utsträckning cannabis, säger Jonas Raninen.

Konsumtionen började minska i början av 2000-talet, men ännu är frågetecknen många om varför det sker. Handlar det om sociala medier? Om datorspel?

– Att spela datorspel har ett lågt samband med att dricka. Sociala medier är däremot kopplat till en högre risk för att dricka, säger Peter Larm.

Men har de varit drivande i trenden? Antagligen inte. När det gäller datorspel är det är en liten grupp som består främst av pojkar som spelar, medan konsumtionen minskar också bland flickor.

– Det finns helt enkelt inga svar på varför unga dricker mindre. Vi vet faktiskt inte heller varför konsumtionen ökade på 90-talet, säger Jonas Raninen.

Det har varit ett stort fokus på att hitta en lösning. Det kan finnas flera förklaringar för trenden, resonerar forskarna.

– Det kanske inte handlar om alkohol. Skolkning minskar, ungdomskriminalitet minskar, riskfyllt sexuellt beteende minskar, enligt internationella studier. Ungdomen blir skötsammare, säger Peter Larm.

”Att påverkas negativt av andras drickande är vanligare bland kvinnor”

Allt fler studier undersöker hur alkoholkonsumtionen påverkar andra än själva drickaren. Enligt Erica Sundins studier är det vanligare för kvinnor att uppge att de påverkas mycket negativt av andras drickande.

– 5% av kvinnor uppger att de påverkats mycket negativt av bekantas drickande, säger Erica Sundin.

Skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas av andras drickande är tydliga när det gäller just bekantas alkoholkonsumtion. Det är vanligare för män att uppge att de har påverkats negativt av obekantas alkoholkonsumtion.

– Kvinnor är kanske mer medvetna om andras beteenden. Män dricker mer än kvinnor, så det finns en större chans att påverka sin kvinnliga partner negativt, säger Erica Sundin.

Siri Thor, Utredare på CAN Foto: Jimmie Hjärtström

”Hög alkoholkonsumtion hos pappan ökade risken för substansrelaterade diagnoser bland barnen””

Hur påverkar pappors alkoholkonsumtion risken för deras barn får substansrelaterade diagnoser senare i livet?

– Berusningsdrickande, hög alkoholkonsumtion och omhändertagande på grund av berusning hos pappan ökade risken för substansrelaterade diagnoser bland barnen, säger Siri Thor.

Den ökade risken finns kvar även efter att man kontrollerat för flera livsfaktorer.

– Man ser att den socioekonomiska faktorn har en stor betydelse för problematiskt substansberonde. Och även riskfaktor i pappans unga ålder förklarar mycket.

”Lägre totalkonsumtion ger lägre alkoholrelaterad dödlighet, men också mindre klasskillnader i dödlighet”

– Förändringar i totalkonsumtionen har en starkare effekt på alkoholrelaterad dödlighet i lågutbildade grupper än i högutbildade, säger Thor Norström.

Lägre totalkonsumtion ger lägre alkoholrelaterad dödlighet, men också mindre klasskillnader i dödlighet, konstaterar han.

Jonas Landberg har forskat om skillnaden i totalkonsumtion syns som skillnader i socioekonomiska grupper.

– Vi kan säga att utvecklingen i totalkonsumtion återspeglas i kollektiva förändringar av konsumtionen i grupper med låg, medel och hög utbildning

Högutbildade män dricker mest, men skadebildningarna är vanligare i lägre socioekonomiska grupper, säger Jonas Landberg.

– Lägre utbildade har kanske högre frekvens av berusningsdrickande. Sociala ojämlikheter i alkoholskador beror också på sårbarhet. Därför ger samma dryckesmönster olika utfall i olika socioekonomiska grupper. Alkoholpolitik som minskar totalkonsumtionen leder sannolikt till att minskad ojämlikhet i skador, säger Jonas Landberg.

”Förändringar i priset har inte någon effekt på konsumtionen bland elever”

Totalkonsumtionen har gått ner i Sverige, men det har även priserna på alkohol vilket kan för många verka motstridigt. Förändringar i priset tycks inte ha någon effekt på konsumtionen bland elever, säger Björn Trolldal.

– Men prisskillnader har ändå en betydelse. Det syns i den smugglade alkoholen, som kan vara hälften så dyr som på Systembolaget. Det finns en relativt stor andel smugglad alkohol bland eleverna, säger Björn Trolldal.

 ”Preventionsindexet speglar vilka förebyggande åtgärder som görs i landet”

Trots omfattande satsningar på lokalt alkoholförebyggande arbete i Sverige har det saknats ett mått för att mäta det lokala alkoholförebyggande arbetet på ett systematiskt sätt. Tony Nilsson berättar om Preventionsindex, hur det har konstruerats och hur det kan användas.

Genom att analysera Preventionsindex framkommer bland annat att kommuners alkoholprevention var mer omfattande 2010 än 2006. Dock ger indexet ingen information om preventionens kvalité. Ytterligare analyser av Preventionsindex i relation till konsumtion och skador under åren 2006-2014 indikerar att ökad prevention kan minska konsumtion och alkoholrelaterad dödlighet. Dock bör resultaten tolkas med försiktighet eftersom både preventionsmått och utfallsmått har sina begränsningar, säger Tony Nilsson.

Se webbsändningen

Senast reviderad: 2020-02-20