Att förstärka barn-och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende

OBS!

Just nu anordnas inga utbildarutbildningar i ”Förstärkt barn- och föräldraperspektiv vid missbruk och beroende” pga att materialet revideras.

Visionen med fördjupningskursen är att alla barn till föräldrar med missbruk eller beroende blir uppmärksammade och får det skydd, stöd och den hjälp som de behöver.

Målgruppen för utbildningen är personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn.

Utbildarna arbetar med ambitionen att sprida kunskap om barn- och familjeperspektiv och samtidigt skapa grund för att det på arbetsplatserna utarbetas rutiner för hur man systematiskt ska ta upp föräldraskap och gå tillväga när man misstänker att ett barn far illa.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) anordnar utbildarutbildningar på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildare från olika huvudmän och med erfarenhet från både social barn- och ungdomsvård och missbruks- och beroendevård rekommenderas som utbildare. Socialstyrelsen förordar en god spridning nationellt. För mer information om bakgrund, utbildningsinnehåll och utbildningsteman hänvisas till studiehandledningen i menyn. Där finns även en lista på utbildare för kontakt kring lokala och regionala utbildningsbehov.

Mer generella frågor om utbildningen hänvisas till ansvariga på CAN.

Frågor besvaras av