Har tobaksanvändningen ökat eller minskat?

Tobak

Den huvudsakliga tobaksanvändningen i Sverige utgörs av användning av cigaretter och snus. Såväl i den vuxna, som i den yngre delen av den svenska befolkningen, har användningen av cigaretter minskat kraftigt under 2000-talet. Även snusningen har minskat i den yngre delen av befolkningen medan den har legat på en mer jämn nivå bland vuxna.

Rökning i befolkningen

Den dagliga rökningen har minskat ända sedan 1970-talet. Bara sedan 2000-talets början har dagligrökningen halverats. När rökningen började studeras i Monitormätningarna år 2003 var det omkring 16 procent av befolkningen som var dagligrökare. Idag är det omkring 8 procent.

Däremot har utvecklingen av den så kallade sporadiska rökningen (exempelvis ”feströkning”) i befolkningen varit slående stabil under hela perioden som sporadisk rökning har studerats, det vill säga under närmare tre decenniers (SCB). Enligt Monitormätningarna var omkring 6 procent sporadiska rökare år 2018. Omkring 15 procent av Sveriges befolkning 17–84 år röker i någon utsträckning.

Rökning bland skolelever

I CAN:s årliga skolundersökning studeras droganvändningen bland skolelever. Under de senaste åren har andelen rökare i årskurs 9 legat på de lägsta nivåerna som uppmätts sedan tobakskonsumtion i årskurs 9 började studeras (40 år). Bland niondeklassarna är det både andelen elever som röker varje dag eller nästan varje dag (så kallade frekventa rökare) och andelen sporadiska rökare som minskat under 2000-talet. Andelen dagliga eller nästan dagliga rökare har minskat från att ligga på en nivå runt 12 procent år 2000 till att år 2018 omfatta runt 4 procent av niorna. Andelen sporadiska rökare har minskat från att ligga på en nivå runt 21 procent år 2000 till cirka 7 procent år 2018.

Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har rökningen minskat, men främst under de senaste åren. Till skillnad från niondeklassarna är det endast den frekventa rökningen som har minskat medan den sporadiska rökningen har varit oförändrad (på omkring 17 procent). Den dagliga eller nästan dagliga användningen har minskat från 13 procent år 2012 till omkring 6 procent år 2018.

Snusning i befolkningen

Omkring 12 procent av befolkningen (17-84 år) var dagliga snusare år 2018 och 3 procent snusade sporadiskt enligt Monitormätningarna. Till skillnad från rökningen i befolkningen, har snusningen inte studerats lika kontinuerligt. Snusningen minskade något åren 2007-2011, men har under de senaste åren ökat och ligger numera på samma nivå som för 10 år sedan. Ökningen har skett både bland män och kvinnor.

Snusning bland skolelever

Även snusningen har under 2000-talet minskat bland landets niondeklassare, även om nedgången på senare år ser ut att ha avstannat. År 2000 snusade omkring 9 procent av niondeklassarna dagligen eller nästan dagligen och ytterligare 6 procent snusade sporadiskt. År 2017 var det 4 procent som snusade dagligen eller nästan dagligen och ytterligare 3 procent som snusade sporadiskt.

Andelen snusare bland eleverna i gymnasiets år 2 har också minskat något under 2000-talet, men på senare år legat på en tämligen stabil nivå även bland gymnasieleverna. 2004, då gymnasieeleverna började studeras, var det omkring 13 procent som var dagliga- eller nästan dagliga snusare och ytterligare 6 procent sporadiska snusare. År 2018 var det omkring 9 procent av eleverna i gymnasiet år 2 som var dagliga- eller nästan dagliga snusare och ytterligare 6 procent var sporadiska snusare.

Sammanlagd andel tobaksanvändare

Främst är det alltså tobaksanvändningen i form av rökning som minskat i Sverige under 2000-talet, medan snusningen legat på en förhållandevis stabil nivå. Bland skolelever har det också i viss mån minskat. Den sammanlagda tobaksanvändningen (rökning och snusning) har minskat något under 2000-talet. Snusningen har alltså inte ökat i den utsträckningen som rökandet har minskat. 2018 var det sammanlagt omkring en fjärdedel av befolkningen (26 procent) som var tobaksanvändare i Monitormätningarna. I CAN:s undersökning av skolelever var det år 2018 omkring 14 procent av niondeklassarna som rökte och/eller snusade, och bland eleverna i gymnasiets år 2 var det 29 procent.

Källa:

CAN (2019). Drogutvecklingen i Sverige 2019. Rapport nr. 180. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
SCB, ULF/SILC, 2016.
SCB, ULF/SILC, 1980-2007.
Folkhälsomyndigheten (2016) Nationella Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.
Zetterqvist, M. (red.) (2018). Skolelevers drogvanor 2018. Rapport 178. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Zetterqvist, M. & Ramstedt, M. (2019). Tobaksvanor i Sverige 2003–2018. Rapport 183. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Elektronisk källa: alkoholochnarkotika.se/tobak/sporadisk-rokning-och-fragans-betydelse/ nedladdad 2018-01-15.

Svaret uppdaterat april 2020