Har tobaks- och nikotinanvändningen minskat?

Tobaks- och nikotinprodukter

I början av 1900-talet var munsnuset den vanligaste tobaken i Sverige. Under andra världskriget blev cigarettrökning populärt och tog över som den mest använda tobaksprodukten. Snus blev omodernt och låg under 1960-talet på så låga nivåer att man började tala om att lägga ner snustillverkningen (1). Under 1960-talet kom de första rapporterna om rökningens skador (2) och sedan 1980-talet har rökningen minskat stadigt. Snusandet har återigen ökat, särskilt under de senaste åren (3).

Under det senaste årtiondet har landskapet på tobaksområdet förändrats mycket. Det har skett ett skifte där nya tobaksfria nikotinprodukter, så som vitt snus och vejps, har börjat utgöra en allt större del av användandet. Sammantaget har därför tobaks- och nikotinanvändningen ökat under de senaste 10 åren (3,4).

Läs mer i CAN:s rapport: Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Referenser:

1. Snus- och tändsticksmuseum (u.å.). Snusets ursprung. https://www.snusochtandsticksmuseum.se/historia/snushistoria/ [2024-02-05]

2. Socialstyrelsen (1986). Tobaksvanor i Sverige. Stockholm: Socialstyrelsen redovisar 1986:9.

3. Zetterqvist M. Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 220.

4. Thor S (red.). CAN:s nationella skolundersökning 2023 – Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. CAN-rapport 223.

Svaret uppdaterat februari 2024