Hur många är alkoholberoende i Sverige?

Alkohol

Det finns många olika termer för att definiera en problematisk alkoholkonsumtion. Medicinska och samhällsvetenskapliga traditioner definierar det ofta på olika sätt. Gemensamt för de olika definitionerna är dock att begreppen avser personer som använder alkohol på ett sådant sätt att det påverkar deras hälsa eller sociala liv på ett negativt sätt.

Skattningarna nedan utgår ifrån den definition som ges i den diagnostiska manualen DSM-IV, som är ett internationellt vedertaget verktyg för att diagnostisera sjukdomar.

I en studie av den svenska vuxna befolkningen (17-84 år) var 4 procent alkoholberoende (3,1 procent av kvinnorna och 4,8 procent av männen). Det motsvarar omkring 310 000 personer som är alkoholberoende (Sundin mfl. 2018). Man bör dock ha i åtanke att det är så gott som omöjligt att beräkna exakt hur många som är beroende av alkohol, då det i flera studier framkommit att de med allvarligast problem är underrepresenterade i undersökningar av den allmänna befolkningen.

Källor:

Sundin, E., Landberg, J. & Ramstedt, M. (2018). Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak – en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017. CAN-rapport nr 174.

Svaret uppdaterat april 2020