CAN:s drogforskningspris

I anslutning till CAN:s 100-års jubileum år 2001 instiftade CAN ett årligt pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. I första hand avses forskning om alkohol eller narkotika, men även annan forskning som priskommittén bedömer ligga inom drogområdet kan komma ifråga.

Kriterier

  • Priset tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

  • Priset kan tilldelas såväl en samhällsvetenskaplig som beteendevetenskaplig och medicinsk forskare, men även forskare inom andra vetenskapliga discipliner.

  • Priset bör cirkulera mellan forskare från olika vetenskapliga discipliner.

  • Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än tre.
  • Priset får ej tilldelas en ledamot i priskommittén.

  • Priset, 25 000 kr, utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CAN:s styrelse.

Priskommittén

  • Priset delas ut av en priskommitté på fem personer som utses av CAN:s styrelse. Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) ombeds att nominera två ledamöter.

  • Ledamöterna i priskommittén väljs på tre år. En ledamot kan återväljas en gång. För att kunna väljas för ytterligare period därefter måste vederbörande ha varit utanför priskommittén under minst en mandatperiod (tre år).

  • Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att priset delas ut.

  • Priskommitténs beslut kan inte överklagas.