Frågeställningen i denna studie var om risken för dessa negativa effekter ökar ju mer problematiskt föräldrarnas drickande upplevs av barnen.

“Detta är, så vitt vi vet, den första studien som undersöker denna fråga i ett nationellt befolkningsurval”

Vad är det viktigaste ni har kommit fram till?

”Vi såg i vår förra studie att dessa barn, jämfört med andra barn, har högre risk för sämre hälsa, problem i skolan och problem med sociala relationer. Nu såg vi att risken ökade redan vid få angivna problem av föräldrars drickande och att den ökade tydligt ju fler problem som upplevdes”

”En förhöjd risk för att barnens livssituation påverkas negativt noterades redan vid få upplevda problem, säger Mats Ramstedt.

Det gick alltså inte att fastställa någon nedre gräns för antal problem av föräldrars drickande då barnens livssituation inte påverkas negativt.

”Risken för negativa effekter var dock helt klart högst för de barn som angett flest problem av föräldrarnas drickande. Detta var mest uppenbart för risken för att ha en dålig relation till sin pappa. 40 procent av de som rapporterat flest problem av föräldrarnas drickande hade en dålig relation till pappan, jämfört med 9 procent bland andra barn.”

”De barn som angett flest problem hade också speciellt hög risk för sämre hälsa och för att vara mobbade i skolan. Detta är uppenbarligen en utsatt grupp i flera avseenden”, säger Mats Ramstedt.

Hur kan denna kunskap användas?

”Studien bidrar till att uppmärksamma att många barn kan vara i behov av stöd i samband med att föräldrarna dricker för mycket. Att även relativt få upplevda problem är förknippat med en förhöjd risk för en sämre livssituation för barn i ett nationellt befolkningsurval är viktig kunskap eftersom dessa barn är så många jämfört med de barn som påverkas allra mest negativt. Även om risken är lägre på individnivå står alltså denna grupp för en relativt stor del av de samlade problemen av föräldrarnas drickande.”

”Att risken för ohälsa och problem i skolan är hög betyder att skola och sjukvård kan vara viktiga arenor för att uppmärksamma dessa barn och därigenom möjliggöra att de kan erbjudas hjälp och stöd”, konstaterar Mats Ramstedt.

Presentation

Mats Ramstedts presentation om denna forskning från uppmärksamhetsveckan Spela roll, februari 2023.

Om studien

Studien är baserad på svar från 5 477 15-16 åringar som ingår i forskningsprojektet Futura01 i vilket man följer dessa barn över tid. För att avgöra om föräldrarna dricker för mycket har ett antal frågor ställts till barnen om hur de uppfattar föräldrarnas alkoholvanor, till exempel om de anser att föräldern dricker för mycket, om det uppstår konflikter på grund av förälderns drickande och om man önskar att de ska sluta dricka. 

I den här studien har man jämfört barnens svar på dessa frågor med hur de svarat på frågor om sin hälsa, skolsituation och hur nöjd man är med relationer med vänner och familj.

Senast reviderad: 2023-03-09