Däremot har Systembolagets försäljning ökat kraftigt under perioden, men totalt sett minskade konsumtionen med 6 procent under 2020, säger Björn Trolldal vidare.

Resandeinförseln minskade med 61 procent och köp av smugglad alkohol minskade med 44 procent under pandemiåret 2020. Dessutom minskade försäljningen på restauranger med 35 procent under samma period. Totalt uppgick alkoholkonsumtionen till i genomsnitt 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under 2020.

I tabellen redovisas de olika källornas andelar av den alkohol som konsumerades under 2020 och motsvarande siffror för 2019.

Bakgrund

I rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2020” redovisas de slutliga resultaten från Monitormätningarna om alkoholanskaffningen i befolkningen under pandemiåret 2020. I mätningarna sätts den registrerade delen av alkoholanskaffningen samman med den oregistrerade delen. Detta för att få en bild av den sammantagna konsumtionen.

Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Summan av dessa delar ger en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på en enkätundersökning och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år. Sedan starten har ungefär 370 000 personer medverkat i Monitormätningarna.

Senast reviderad: 2021-09-27

Frågor besvaras av