Motivering lyder:

Erica Sundin disputerade 2022 och har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har analyserat svenska surveydata, och gjort en jämförande studie av metoder för att mäta skada av andras drickande. Hon har också gjort jämförande studier över skada av andras drickande i 19 europeiska länder i förhållande till nivån på intensivkonsumtion i länderna

Hon har bland annat funnit att det är vanligare att kvinnor påverkas negativt av andras drickande, de upplever mer allvarliga problem jämfört med män och de kvarstår längre. Skador av andras drickande är också vanligare i yngre åldrar, och de avtar från och med 30-årsåldern uppåt.

Genom sin fortsatta forskning har Sundin goda möjligheter att bidra med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar andra än den som dricker. Det gör Sundins forskning relevant ur ett samhällsperspektiv, då det både belyser alkoholrelaterade skador på tredje part, samt bidrar med kunskap kring hur vi kan minska dessa. Dessa kunskaper kan i förlängningen resultera i preventiva insatser på området.

Sammanfattningsvis; Ericas forskning och arbete med att sprida kunskap och information om alkohol och droger till allmänheten, och att arbeta för att främja en hälsosam livsstil genom förebyggande insatser gör henne till en värdig mottagare av det juniora priset 2023.

Senast reviderad: 2023-05-12