– Vi presenterar diagram och trender för Västernorrlands län och diskuterar underlaget i en länsgemensam kommundialog, säger Daniel Müller, samordnare hos CAN. Det gäller framför allt tillgänglighet till alkohol och tobak, konsumtion, skador, brott och dödlighet samt lokala och regionala siffror från CAN:s preventionsindex som är ett samlat mått på omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna.

Anna Karlsson är ANDTS-samordnare och folkhälsoutvecklare på Länsstyrelsens enheten för social hållbarhet.

– Mitt syfte med att göra en KULA-kartläggning är att få en bra gemensam utgångspunkt för fortsatt kunskapsbaserat förebyggande arbete i länets kommuner. Att få en omfattande sammanställning av fakta om både ungdomar och vuxna, tillgänglighet, konsumtion, skador, brott mm ger en lägesbild som är viktig både för det drog- och brottsförebyggande samarbetet.

– Det var länge sedan vi senast lät genomföra en liknande undersökning, och nu kan vi använda detta för att jobba vidare strategiskt under kommande år. Jag hoppas på bra dialog med kommuner både nu vid den gemensamma återkopplingen och vid enskilda möten, säger Anna Karlsson

Bakgrunden är att Västernorrland deltar i KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) där CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.

– I kommundialogerna kan vi på CAN presentera lokala data men också tillsammans med kommunerna reflektera och diskutera kring siffrorna faktiskt betyder, säger Daniel Müller, CAN.

*ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak

Kontakt
Anna Karlsson, ANDTS-samordnare samt folkhälsoutvecklare, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Västernorrland

Relaterat innehåll

Läs mer om KULA
Senast reviderad: 2021-12-06

Frågor besvaras av