Utlysning av medel

Svenska Spels oberoende Forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.

Rådet beslutar om beviljande av anslag till inkomna ansökningar, utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans samt forskargruppens kompetens. Rådet önskar preciserade ansökningar som ger en tydlig bild av metoden och syftet med forskningen samt dess samhälleliga relevans.

Forskningsrådet tar emot ansökningar inom prevention, behandling (social och/eller farmakologisk), samsjuklighet eller liknande ohälsa när det gäller överdrivet spelande eller spelberoende. Forskningsrådet emotser särskilt, men inte uteslutande, projekt som studerar exponering och tillgänglighet i fysiska och virtuella miljöer som kan öka risker såsom skuldsättning, kriminalitet, psykisk ohälsa inklusive suicid.

Svenska Spels oberoende Forskningsråd bidrar med medel till personella resurser, medel till omfattande kringkostnader i samband med projekt beviljas inte. Kringkostnader för en doktorand får maximalt omfatta två (2) prisbasbelopp per år. Rådet beviljar inte OH-kostnader som överskrider 20 procent. Svenska Spels oberoende Forskningsråd sammanträder i juni för beslut om ansökningarna och fördelning av medel.

Ansökningsmodulen öppnar 1 februari.

 Till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 30 april, kl. 24.00 (därefter stängs webbsystemet).

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, budget och CV för huvudsökande och eventuella medsökande.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Ansökningar skall lämnas via rådets webbaserade ansökningssystem. Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Svenska Spels oberoende Forskningsråd, c/o CAN, Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm.

Vid frågor om Svenska Spels oberoende Forskningsråd
Karin Granath, 010-120 32 76, karin.granath@svenskaspel.se

Vid frågor om ansökningssystemet
Mia Sundelin, 0723-714 320, mia.sundelin@can.se