Årets förebyggare

CAN:s pris till Årets förebyggare har år 2021 tilldelas Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.

Dzemal Sabovic, Årets förebyggare 2021. Fotograf: Jonas Termén/Ale kommun

Med ett stort engagemang och driv har Ale kommun under den senaste tiden tagit stora kliv framåt i det ANDT-förebyggande arbetet. Det är främst tack vare samordnaren Dzemal Sabovic. Dzemal jobbar aktivt med drog- och brottsförebyggande arbete. Han synliggör även detta på sociala medier, så att kommuninvånare, andra kommuner och organisationer kan ta lärdom och inspireras av Ale kommuns framgångsfaktorer i frågan. Ale kommun genomför årliga kampanjer utanför Systembolaget med kommun, polis och Systembolaget. Parallellt driver kommunen ett brottsförebyggande och ett främjande/ förebyggande arbete i skolan för att tidigt fånga ungdomar i riskzon och sätta in tidiga insatser under hela året. I samverkan med bland annat Polisen har de tagit fram en handbok i praktiskt lokalt drogförebyggande arbete – Drogkompassen. Med Dzemal som samordnare i ett nätverk av nyckelpersoner, har det i Ale kommun skapats ett stabilt samarbete i syfte att förena ett drog(ANDT)- och brottsförebyggande arbete. Det har skapats enastående samverkan med LPO Kungälv-Ale, främst trygghetsskapande åtgärder med Polis och säkerhetsenheten, SSPF, fältenheten, gata park, fastighetsbolag, Västtrafik och nattvandrare. Dzemal drivs av ett stort samhällsengagemang. Han värnar alltid om individen, särskilt människor som är i behov av extra stöd. Dzemal utvecklar och driver drogförebyggande frågor på ett kunskapsbaserat, effektivt och mycket professionellt sätt. Dzemal är en otroligt stor resurs för kommunen och levererar goda resultat. Han sprider kunskap och goda exempel på ett fantastiskt bra sätt och ses som ett stort föredöme lokalt

Årets förebyggande kommun

CAN:s pris till Årets förebyggande kommun har år 2021 tilldelas Umeå kommun

Leif Lundin, Seth Åberg Fotograf: Per-Olof Svensson

Årets förebyggande kommun är Umeå kommun. Det är en driven kommun med hög närvaro och långsiktighet inom ANDTS-förebyggande arbete. Kommunen har en hög kompetens och systematik i sitt arbete med tillsynsverksamhet inom alkohol och tobak. Genom att delta i gemensamma nätverksträffar och bidra med goda exempel och en generös ingång till arbetet, verkar kommunen inte bara för ett gott ANDT-förebyggande arbete i kommunen utan är ett inspirerande exempel för hela länet.

Årets förebyggande kommun tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Priserna Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun delas ut av CAN. Juryn för 2021 års priser har bestått av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna.

Senast reviderad: 2021-11-03

Frågor besvaras av