Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och en av de vanligaste cancerformerna i Sverige överlag. Kopplingen mellan alkoholkonsumtion och risken att drabbas av bröstcancer är väl dokumenterad i studier. Eftersom bröstcancer är en så pass vanlig cancerform har alkohol en stor effekt på antalet bröstcancerfall på gruppnivå. Bröstcancer är den vanligaste alkoholorsakade cancerformen bland kvinnor.

Hälsosamma levnadsvanor är tyvärr inte en garanti för att undvika cancer. Den vanligaste orsaken till cancer är slumpartade genförändringar. Däremot är hälsosamma levnadsvanor ett sätt att minska risken för att drabbas och alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Ju lägre konsumtion, desto lägre risk, och vice versa.

En ny Novus-undersökning visar att svenskarnas kunskap om sambandet mellan alkohol och bröstcancer är låg. 85 procent svarar att de inte kände till kopplingen. Däremot finns det en vilja att förändra sin alkoholkonsumtion med bakgrund av information om kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. Sex av tio menar också att det behövs mer information om att alkohol ökar risken för bröstcancer.

Gå till alkoholochcancer.se/brostcancer

För mer information, kontakta gärna: Ellen Brynskog, Ordförande i den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom Regionala Cancercentrum i samverkan, ellen.brynskog@vgregion.se; 0734-25 47 68.

Om undersökningen:
Novus-undersökningen är genomförd via webbintervjuer i en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. Målgruppen var 18 – 84 åringar och 1147 intervjuer genomfördes totalt. Undersökningsperioden var 7 – 12 september 2023. Resultaten har vägts samman för att spegla allmänheten.

Om det kunskapshöjande initiativet för att informera om sambandet mellan alkohol och cancer:
I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTS-strategin) 2022 noterade regeringen att alkohol, liksom rökning, är en betydande riskfaktor för cancer. Regeringen uttryckte att det därför finns starka skäl att förebygga cancerfall som beror på alkohol och att det är nödvändigt att öka kunskapen om relationen mellan alkohol och cancer.

Regeringen ingår årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att stödja arbetet med att utveckla cancervården och förebygga cancer. Utgångspunkten för överenskommelserna är den nationella cancerstrategin från 2009 och regeringens långsiktiga inriktning för framtidens cancervård från 2018.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) gavs i överenskommelsen för år 2022 i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på den europeiska kodexen mot cancer, däribland information om alkoholens betydelse för ökad cancerrisk. Den europeiska kodexen mot cancer är ett initiativ startat av Världshälsoorganisationen WHO och är inriktat på åtgärder som privatpersoner kan vidta för att förebygga cancer. En av åtgärderna är att begränsa sitt intag av alkohol.
Med bakgrund av detta har Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) i samarbete med flera andra svenska organisationer initierat detta kunskapshöjande initiativ för att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer.

Så säger forskningen
Att alkohol är skadligt vet många, men att forskningen också visar ett tydligt samband mellan alkohol och cancer är mindre känt. Redan 1988 klassades alkohol som ett av de främst cancerframkallande ämnena av IARC (WHO:s forskningsorgan för cancer).

Riskökningen vid alkoholkonsumtion är individuell, men risken ökar och minskar linjärt för alla: ju högre alkoholkonsumtion desto högre risk för cancer, och vice versa. Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer. Hälsosamma levnadsvanor är tyvärr inte en garanti för att undvika cancer. Den vanligaste orsaken till cancer är slumpartade genförändringar. Däremot är hälsosamma levnadsvanor ett sätt att minska risken för att drabbas och alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Ju lägre konsumtion, desto lägre risk, och vice versa.

Senast reviderad: 2023-10-02