Professor Rosaria Galanti har genom sin forskning bidragit till betydelsefull epidemiologisk kunskap om tobaksanvändningens hälsoeffekter och om varför man börjar eller slutar använda tobak. Mycket framstående är även hennes utvärderingar av förebyggande insatser inom tobaksområdet.

Ett utmärkande drag för Galantis forskning är att den ofta genomförs i samarbete med praktiken och ger svar på frågor som efterlyses i det förebyggande arbetet. Detta är ett resultat av att hon kombinerar arbetet som professor i folkhälsoepidemiologi på Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet med att vara enhetschef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På CES undersöks och analyseras levnadsvanor i befolkningen som grund för prevention och evidensbaserade riktlinjer. Totalt har hon publicerat 125 vetenskapliga studier som i huvudsak handlat om tobak men som även givit viktiga bidrag inom områden som alkoholepidemiologi och psykisk ohälsa. Ett flertal artiklar är publicerade i mycket högt rankade tidskrifter. I ett flertal artiklar finns flera medförfattare vilket vittnar om ett mycket brett kontaktnät såväl nationellt som internationellt. Rosaria Galanti är även en mycket uppskattad föreläsare.

Hennes unika longitudinella studier av ungdomars tobaksanvändning i den s.k. BROMS-kohorten (Barns Rökning Och Miljö i Stockholms län), har gett viktig kunskap om vilka tidiga användningsmönster som är riskabla på sikt och hur de varierar mellan pojkar och flickor. Här visades att speciellt unga som både röker och använder snus är en riskgrupp för kommande problem. Ett annat exempel på uppmärksammad forskning är hennes studier av långsiktiga risker med att vara utsatt för rökning i fosterstadiet. Här visade det sig att risken som vuxen bestod i en hög och regelbunden konsumtion av snus men inte i en förhöjd risk för rökning.

Ett betydande exempel på interventionsforskning, är en randomiserad kontrollerad studie av korta råd för rökavvänjning i tandkliniker (den s.k. FRITT-studien) som visade att dessa insatser räckte för att minska tobaksanvändningen hos de som deltog. Ett annat exempel är en utvärdering av ett skolbaserat preventionsprogram som genomfördes inom ramen för ett europeiskt samarbete (”EU-Dap-studien” (European Drug Abuse Prevention). Interventionen bestod i en skolbaserad läroplan och visade att interventionsgruppen, vid uppföljning, hade lägre sannolikhet för daglig rökning jämfört med kontrollgruppen.

Sammantaget utmärks den forskning som Rosaria Galanti bedriver, av en imponerande bredd, kvalitet och relevans. Drogpriskommittén var enig om att hon är en mycket värdig mottagare av 2020-års drogforskningspris.

Priset delas ut av en priskommitté på fem personer som utses av CAN:s styrelse. Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) ombeds att nominera två ledamöter.

Läs artikel i Alkohol och Narkotika

Senast reviderad: 2020-12-11

Frågor besvaras av