Hur ser narkotikadödligheten i Europa ut?

Narkotika

Enligt EU:s drogobservatorium i Lissabon (EMCDDA), är narkotikamissbruk en av de största orsakerna till hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar och yngre vuxna i Europa. Olika studier bland narkotikaanvändare personer pekar på dödlighetstal i intervallet 1–2 procent per år. Risken för opioidanvändare att dö är 5-10 gånger högre jämfört med andra personer i samma ålder och av samma kön.

Överdos är en av de huvudsakliga dödsorsakerna bland personer som använder narkotika. År 2017 uppskattades antalet dödfall till följd av överdoser i EU uppgå till över 8 000. Detta är en ökning jämfört med 2012 men jämfört med 2016 har läget varit förhållandevis stabilt. Siffran bör betraktas som en lägsta skattning, eftersom narkotikakopplingen inte alltid upptäcks och rapporteras. Närmare 80 procent av de som dör i överdos är män. Medelåldern vid dödsfallen har stigit och 2017 var den 39,4 år. Opioider förekommer vid cirka 80 procent av dödsfallen.

Narkotikadödlighetens omfattning i olika länder påverkas bland annat av missbrukspopulations storlek, medelålder, i vilken grad opiater missbrukas, samt hur vårdutbudet är utformat. Satt i relation till befolkningsstorleken var de inrapporterade dödstalen 2015 högst i Estland och Sverige, och generellt högre i norra Europa. EMCDDA framhåller dock att skillnader i registrerings- och rapporteringspraxis gör det svårt att jämföra mellan enskilda länder. Att förändringar i mät- och registreringsmetoder kan påverka såväl nivåer som utveckling av den registrerade narkotikarelaterade dödligheten har exempelvis för svensk del visats i en CAN-rapport som togs fram tillsammans med EMCDDA.

Källor:

EMCDDA (2019). Europeisk narkotikarapport 2019. Trender och utveckling. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå.

Leifman H (2016). Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns. Rapport 158. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Svaret uppdaterat maj 2020