Hur många dör av narkotika varje år i Sverige?

Narkotika

Dödligheten bland narkotikaanvändare är hög, jämfört med normalbefolkningen. Personer som använder narkotika kan dö av såväl direkta drogeffekter, som av yttre omständigheter som kan ha samband med missbruket. Sammanställningar av europeiska undersökningar pekar exempelvis på en överdödlighet om 5–10 gånger för opioidanvändare jämfört med övriga i samma åldersgrupper.

Det är inte givet hur man ska definiera narkotikarelaterade dödsfall. Om man gör internationella jämförelser, är det därför viktigt att tänka på att bedömningarna/definitionerna kan variera från land till land. Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige har länge följts av Socialstyrelsen via deras dödsorsaksregister. Det mått som numera presenteras gäller förgiftningsdödsfall och inkluderar även narkotikaklassade läkemedel. Därmed ingår inte följdsjukdomar av narkotikaanvändning. Endast underliggande dödsorsaker är inräknade, vilket är ytterligare en skillnad mot tidigare använda mått.

Antalet avlidna till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar i Sverige uppgick enligt ovanstående definition till 903 personer under 2018. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2017 och det lägsta antalet sedan 2013. Ungefär hälften av dödsfallen var olycksfallsförgiftningar (överdoser), en fjärdedel självmord och i resterande fall har det inte gått att avgöra orsaken bakom förgiftningen. I cirka hälften av dödsfallen har fler än en substans varit inblandad.

Ungefär 60 % av de avlidna var män. Bland män var olycksfallsförgiftningar vanligast medan självmord dominerade bland kvinnor. För männen sker dödsfallen oftast i yngre åldrar medan dödsfall bland kvinnor är vanligare i högre åldrar. I cirka hälften av dödsfallen nämns fler än en substans på dödsorsaksintygen.

Källor:

CAN (2019). Drogutvecklingen i Sverige 2019 – med fokus på narkotika. Rapport nr. 180. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

EMCDDA (2019). Europeisk narkotikarapport – Trender och utveckling 2019. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå.

Socialstyrelsen (2020). Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Stockholm: Socialstyrelsen. Art.nr: 2020-3-6658 1(4)

Svaret uppdaterat maj 2020