Hur arbetar man i Sverige för att minska missbruket?

Allmänt om droger

Sveriges alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitik fastställs av regeringen. Det är en del av en samlad ANDT-politik. Sveriges regering beslutade i februari 2016 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) för 2016-2020. Det övergripande målet för regeringens ANDT-politik är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk (Regeringens prop. 2015/16:86). Den svenska ANDT-politiken omfattar både lagliga (alkohol och tobak) och olagliga (narkotika och dopningspreparat) substanser. Det innebär att förutsättningar skiljer sig åt, men en gemensam utgångspunkt i ANDT-politiken är rätten för var och en att ha den bästa möjliga fysiska och psykiska hälsan. ANDT är ett av elva målområden i den nationella folkhälsopolitiken, som har som övergripande mål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

ANDT-politiken är också en del av den svenska välfärden och vilar på en solidarisk grund. Det innebär att inskränkningar i den personliga friheten kan accepteras till skydd för folkhälsan. Det uttrycks till exempel i ett starkt stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för köp av alkohol och tobak, samt kriminalisering av bruket av narkotika och dopning. För att alla ska ha förutsättningar till en god hälsa, måste de generella insatserna kompletteras med riktade insatser till personer som lever i en socialt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende.

Mål och insatsområden

I ANDT-strategin finns det sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet. För varje mål finns insatsområden som regeringen bedömer vara mest angelägna för att styra utvecklingen mot uppsatta mål.

Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Det praktiska genomförandet

Sverige har en decentraliserad styrning. Det innebär att det finns tre politiska nivåer som alla arbetar med frågor som rör ANDT.
Den lokala nivån består av 290 kommuner. Kommunerna ska enligt den svenska socialtjänstlagen förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det gäller i synnerhet bland barn och unga. Kommunerna ska också erbjuda insatser till personer med missbruk eller beroende. I flera av Sveriges kommuner finns kommunala samordnare som ansvarar för att förverkliga regeringens ANDT-strategi på lokal nivå. För att göra detta finns det ofta någon form av alkohol- och drogpolitiska program i kommunerna och det finns regionala och lokala handlingsplaner för ANDT-arbetet.

Den regionala nivån består av 21 regioner som ansvarar för hälso- och sjukvården. Regionerna ska dels arbeta förebyggande, dels uppmärksamma och erbjuda vård och behandling till personer med missbruk eller beroende.

Kommunerna och regionerna är skyldiga att ingå överenskommelser om samverkan vid insatser till personer med missbruk eller beroende. Överenskommelsen ska ange vem som ska göra vad.

Statliga myndigheter stödjer de lokala och regionala myndigheterna

På statlig nivå finns ett antal nationella myndigheter som på olika sätt bidrar till att genomföra ANDT-politiken. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är centrala myndigheter, som genom sin expertkunskap stödjer de som arbetar inom området lokalt och regionalt.
Folkhälsomyndigheten ansvarar även för att stödja genomförandet och för att följa upp folkhälsopolitiken och ANDT-strategin. Staten har också en regional organisation som består av 21 länsstyrelser. De samordnar och stödjer genomförandet av ANDT-strategin i respektive län, genom att väga samman nationell kunskap med lokala och regionala förutsättningar.

Källa:

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Skr 2015/16:86

Svaret uppdaterat april 2020