Hur fördelar sig alkoholkonsumtion på kön och ålder?

Alkohol

För att få svar på hur alkoholkonsumtionen fördelar sig i olika grupper, genomförs frågeundersökningar riktade till representativa urval av befolkningen. De innehåller frågor om konsumtion av olika alkoholdrycker.
Över tid har skillnaderna mellan män och kvinnors alkoholvanor minskat. Aktuella uppgifter visar att männens alkoholkonsumtion, mätt i ren alkohol, ändå är ungefär dubbelt så hög som kvinnornas (Guttormsson, 2019). Skillnaderna var ännu större under tidigare decennier. Under efterkrigstiden har konsumtionen alltså ökat mer bland kvinnor än bland män. Det mesta tyder på att en stor del av denna utjämning ägde rum under de första årtiondena efter motbokens avskaffade, det vill säga under 1960- och 1970-talen. I en undersökning från 1967 visade sig männens konsumtion vara fyra gånger större än kvinnornas och i en från 1978 ungefär 2,7 gånger högre (se Kühlhorn, 1998). Därefter, under 1980-talet och framåt, har männens och kvinnornas konsumtion följts åt relativt väl, även om tendensen är att skillnaderna har fortsatt att minska något. Bland unga är könsskillnaderna mindre. I årskurs 9 visades ingen större skillnad mellan pojkar och flickor i den senaste mätningen (i liter ren alkohol). I gymnasiets år 2 uppmättes den genomsnittliga årskonsumtionen, i ren alkohol till 2,6 liter hos pojkarna och 1,9 liter hos flickorna (Englund (red), 2019). 

När det gäller konsumtionen i olika åldrar är det unga vuxna i åldrarna 17-29 år som har den högsta konsumtionen. Så har det sett ut under flera decennier, men skillnaderna mellan olika åldersgrupper har minskat under den senaste femtonårs-perioden. Denna utjämning beror på att konsumtionen har minskat bland yngre medan den ökat bland de äldre. (Guttormsson, 2019). 

De faktiska mängderna alkohol som dricks av män och kvinnor är inte helt enkelt att fastställa. Genom Monitormätningarna uppskattas mängden dels utifrån uppgifter om anskaffning (se Trolldal, 2019), men även utifrån självrapporterade uppgifter om konsumtion. Det senare visar lägre nivåer då resultaten utifrån anskaffningen justerats för att ta hänsyn till att bortfall och viss underrapportering förekommer i frågeundersökningar. Som nämndes tidigare dricker män ungefär dubbelt så mycket som kvinnor. Enligt de självrapporterade uppgifterna om konsumtion uppgick den genomsnittliga årskonsumtionen i liter ren alkohol till 5,3 liter för män och 2,7 liter för kvinnor år 2018. Hur den självrapporterade konsumtionen ser ut i olika åldersgrupper för män och kvinnor redovisas i rapporten Befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2004-2018 (Guttormsson, 2019). 

  

Källor:

Englund A (red) (2019). Skolelevers drogvanor 2019. Rapport 187. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Guttormsson U (2019). Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2018. Rapport 186. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Kühlhorn E (1998). Svenska alkoholvanor i ett förändringsperspektiv. I: Svenska alkoholvanor i förändring (red. Kühhorn E & Björ J), ss. 49–80. Sober Förlag AB.
Trolldal B (2019). Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018. Rapport 184.  Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 

Svaret uppdaterat i maj 2020