Databaser, informationsresurser och statistik

Databaser och informationsresurser

Alcona
CAN:s bibliotekskatalog. Sök böcker, rapporter, avhandlingar, småtryck och tryckta tidskriftstitlar inom områdena alkohol, narkotika och andra droger. Katalogen startade år 1980 och innehåller litteratur utgiven till 2018. Från och med 2019 sker uppdatering endast med CAN:s publikationer. Äldre material söks i kortkatalog.
CAN:s bibliotek är stängt för besök och utlån sedan januari 2019. 

Best practice portal (EMCDDA)
Information om metoder och praxis inom prevention, behandling, skademinimering, social återanpassning och beprövade interventioner.

Campbell Collaboration Library
Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat utbildning, social välfärd, samhällsutveckling och kriminologi.

DiVA
Sök avhandlingar, forskningsrapporter och studentuppsatser från knappt 50 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner, i många fall med länk till fulltext. Välj den avancerade sökningen för forskningspublikationer för att avgränsa på refereegranskat material. Digitalt arkiv för publicering och långsiktig bevaring av vetenskapliga publikationer.

ERIC, Education Resources Information Center
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar, böcker mm inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt. Det går att avgränsa sökningen till fri tillgänglig fulltext. ERIC stöds av U.S. Department of Education’s Office of Educational Research and Improvement och administreras av U.S. National Library of Education (NLE).

Libris
Nationell söktjänst med information om 10 miljoner titlar i cirka 500 svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt folkbibliotek. En del av CAN:s biblioteks böcker och rapporter mm finns sökbara i Libris.

PTSDpubs Database (tidigare PILOTS)
Referenser till litteratur om posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och andra psykiska problem på grund av traumatiska händelser, utvärdering, prevention, behandling mm. Produceras av National Center for PTSD, USA.

PubMed
Innehåller mer än 30 miljoner referenser från 1966 och framåt inom bland annat medicin, omvårdnad och hälsovård. Det finns vissa länkar till fritt fulltext-material från PubMed Central. För att hitta bra sökord använd Svensk MeSH. PubMed är en fri resurs som är utvecklad och produceras av National Library of Medicine (NLM), USA.

Retriever Mediearkivet Endast tillgänglig i CAN:s lokaler
Innehåller artiklar i fulltext eller PDF från alla stora svenska dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter och magasin. Det går dessutom att söka i webbtidningar, etermedia och bloggar. Mediearkivet innehåller även material från internationella nyhetskanaler. Material finns som längst tillbaka till januari 1981.

Social Care Online
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och webbsidor om socialt arbete och omsorg med främst brittiskt material. Referenser till material från 1980-talet och framåt. För att kunna använda alla sökmöjligheter krävs gratis registrering/login. Produceras av Social Care Institute for Excellence (SCIE), UK.

Spelforskning
Forskning om spelberoende. Skribenterna, flertalet knutna till Centrum för psykiatriforskning och Stockholms universitet, forskar om olika aspekter av spelproblem – hur det uppstår, hur det kan förebyggas och hur det kan behandlas. Informerar även om pågående och kommande studier om spel och spelproblem.

Spelprevention
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande åtgärder.

SveMed+
Innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik inklusive psykologi och psykiatri. Material på svenska, engelska, norska och danska. Länkar till fulltext förekommer.

SwePub
Referenser till vetenskaplig publicering från ett 40-tal svenska lärosäten och andra myndigheter. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar mm. Välj utökad sökning för att avgränsa på refereegranskat material. Mycket material finns fritt tillgängligt i fulltext.

Uppsök
Söktjänst för magister- och kandidatuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Uppsatserna är från senare delen av 1990-talet fram till idag och varierar för olika lärosäten beroende på när de började med elektronisk fulltextpublicering. Vid vissa lärosäten kan retroaktiv publicering förekomma. Följande lärosäten levererar uppsatser till Uppsök.

Statistik

ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
Huvudsyftet med ESPAD är att producera jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. Målgruppen är elever som fyller 16 år under datainsamlingsåret och normalt redovisas svar från cirka 100 000 elever vid varje undersökningsomgång, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdom. I stort sett samtliga europeiska länder har medverkat vid åtminstone något av de sex undersökningstillfällena. På webbplatsen kan man bl a ladda ner rapporter, frågeformulär, tabeller och hitta referenser till ESPAD-relaterade artiklar.

EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)
EMCDDA ska ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikaproblem och en faktabaserad grund för narkotikadebatten. Ger även stöd till yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

 • Countries – Strukturerad översikt av varje land som rapporterar till EMCDDA – de 27 EU-länderna samt Norge, Storbritannien och Turkiet. Dessutom finns viss begränsad information för en del länder som gränsar till EU. För varje land finns en snabbvy med infografik bl a droganvändning och befolkningsmängd. Vidare finns information om den nationella drogsituationen, droganvändning, nyckelstatistik, prevention, offentliga utgifter, behandling mm. Översikterna finns även att ladda ner som PDF eller ePub.
 • European Drug Report 2019 – Årlig rapport som ger en översikt över och en sammanfattning av narkotikasituationen i Europa och åtgärderna för att hantera den. Rapporten publiceras även i en svensk version.
 • Statistical Bulletin – Data över narkotikasituationen i Europa som infografik eller nedladdningsbara Excel-filer. Underlag till analyserna i European Drug Report.
 • Topics (A-Z) – Dels länkar till ämnesnavsidor om exempelvis Cannabis, Harm reduction och Wastewater analysis, dels ett a-z index.

Folkhelseinstituttet, Avdeling for rusmiddelbruk og tobakk, Norge

Folkhälsomyndigheten

 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) – Allmän information om hur Folkhälsomyndigheten arbetar med de uppdrag som rör ANDTS-området
 • ANDT-uppföljning med Indikatorlabbet – Webbplats som ska underlätta uppföljningen av alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategin. Databasen är främst ett verktyg för att följa upp ANDT-strategin på nationell nivå men kan även fungera som ett viktigt stöd för län, kommuner och organisationer som vill följa utvecklingen lokalt och regionalt.
 • Monitoring system for ANDT – Indikatorlabbet in English
 • Folkhälsodata – Databas som innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall, och organiseras efter folkhälsopolitikens elva målområden. Statistiken presenteras på flera regionala nivåer och i så stor utsträckning som möjligt på kommunnivå. Så långt det är möjligt är statistiken uppdelad på faktorer som kön, ålder och socioekonomi.
 • SweLogs, Swedish longitudinal gambling study

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland 

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development

Riksidrottsförbundet

 • Dopingstatistik – Nationell statistik kring bl a antal tagna dopingprov, dopingförseelser per dopingklass, bestraffade och dopingfällda per specialidrottsförbund.

SCB, Statistiska centralbyrån
Statistik från SCB samt länkar till den svenska officiella statistiken efter ämne från andra statistikansvariga myndigheter.

Socialstyrelsen Statistikdatabas
Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens hälsodataregister och andra officiella statistikkällor. För att kunna använda statistikdatabasen krävs att webbläsaren stödjer Javascript.

Spelinspektionen

Statistics Iceland, Island

Sundhedsstyrelsen, Danmark
Statistik om alkohol, narkotika och tobak.

Systembolaget
Försäljningsstatistik från Systembolaget. Statistiken publiceras fyra gånger om året i form av olika kvartalsrapporter – försäljning per varugrupp, vin per land och prisklass, per län och ekologiska produkter. Varje år publiceras även försäljningen för alla artiklar för det senaste helåret. Dessutom finns säsongsrapporter som visar försäljning under jul och nyår, påsk, sommaren samt midsommar.

Tullverket beslagsstatistik
Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika genomförda kontroller, beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopingsmedel och skjutvapen och omhändertaganden av till exempel alkohol, tobak och missbrukssubstanser. Statistiken redovisas för hela landet och på lokal nivå.

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime
UNODC är FN:s organ för att hantera frågor kring illegala droger och internationell brottslighet.

 • Statistik efter ämne
 • World Drug Report – En årlig översikt av utvecklingen av drogmarknaden för de olika drogtyperna från produktion och trafficking till konsumtion. Global översikt av opiater, kokain, cannabis och amfetamin och hälsopåverkan av droganvändning. Information om de kemiska ämnen som kan användas vid illegal drogtillverkning. Kartor och tabeller över bland annat utbredning, beslag, drogpriser och tillverkning.

WADA, World Anti-Doping Agency

 • Anti-doping statistics – Årligt resultat av prover analyserade av WADA-ackrediterade laboratorier. Dessutom arkiv med resultat från och med 2003.

WHO, World Health Organization

ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå

Författningar, förarbeten och regelverk

EUR-Lex
Portal med ingångar till EU-rätten, t.ex. EU:s fördrag, direktiv, beslut och lagstiftning samt EU:s rättspraxis. Det går att söka och följa ett ärendes väg genom lagstiftningsprocessen. Enkel och avancerad sökning.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) 
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger från och med 1 juli 2015 ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Denna inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd.

Lagar mm som styr spelmarknaden
Spelinspektionens portalsida med länkar till information om penningtvätt och lagar och föreskrifter som styr spelmarknaden.

Lagrummet 
Gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation (lagar, förarbeten, rättspraxis och EU-dokument med mera) bland annat Svensk författningssamling (SFS). Rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Penalties at a glance (tidigare ELDD, European Legal Database on Drugs)
Information om europeisk narkotikarelaterad lagstiftning. Korta jämförande översikter av påföljder för exempelvis narkotikaanvändning och innehav. Upp till tre länder kan jämföras. Länkar även till Europakommissionens portal för nationella rättsdatabaser N-Lex där originalkällorna nås. Se även Law topics page för ytterligare information, publikationer och infografik. Produceras av EMCDDA

Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-
Möjlighet att söka i SOU:er 1922 – 2020:29.  Sökning kan göras på innehållet i utredningarna, inte bara på titel och nummer utan även på enskilda ord eller hela fraser.

 

Senast reviderad: 2020-06-25