Johan Svensson, utredare med forskningskompetens hos CAN och representant för Sverige i ESPAD:
– När det gäller berusningsdrickande ligger vi lägre än det europiska genomsnittet, säger Johan Svensson.
Det finns väldigt stora variationer i ESPAD-materialet, Johan lyfter några exempel.
– I Tjeckien hade 95 procent av de unga använt alkohol någon gång under sin livstid. Danmark har en rätt hög alkoholkonsumtion: 40% har varit berusade de senaste 30 dagarna.
Något som är värt att poängtera är att skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat över tid, när det gäller intensivkonsumtion den senaste 30 dagarna.

Anna Englund, utredare CAN berättar att cannabis är den vanligaste illegala drogen.
– I de flesta länderna är det ofta vanligare att använda cannabis bland pojkar än flickor.
Användningen de senaste 30 dagarna har varit stabil sedan 2007.
– I Sverige är användningen förhållandevis låg och har inte förändrats över tid.

Johan Svensson fortsätter att berätta om resultaten gällande spel om pengar.
I spel finns det stora könsskillnader. Pojkar spelar mer om pengar än vad flickor gör. Även när det gäller överdrivet spelande är skillnaderna stora mellan länderna.
– Montenegro sticker ut, 35 procent säger att de har överdrivet spelande. Island sticker ut åt andra hållet, och ligger väldigt lågt på 8 procent.
Svenska ungdomar sticker ut i statistiken när det gäller lotterispel.
– 61 procent säger att de har deltagit i lotterispel. Det europeiska genomsnittet ligger på 48 procent.

Drogvanor bland skolungdomar – Europa och Sverige

Presentation av nya resultat från den europeiska skolundersökningen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). I ESPAD studeras konsumtion av cigaretter, alkohol, cannabis och spel om pengar mm bland 16-åringar runtom i Europa.

Publicerat av CAN Torsdag 12 november 2020

 
Andra data från rapporten 

Alkohol: Färre än hälften har druckit den senaste månaden
Knappt hälften av eleverna har druckit alkohol den senaste månaden. Andelen har sjunkit sedan toppåret 2003, från 63 till 47 procent. Livstidsanvändningen har under samma period minskat från 91 till 79 procent.

Tobak och e-cigaretter: E-cigaretternas intåg kan betyda att nikotinanvändningen ökar
För första gången ställdes frågor om e-cigaretter. 40 procent svarar att de någon gång har använt e-cigaretter och 14 procent att de använt den senaste månaden.
De flesta – två av tre – har aldrig rökt cigaretter.

Narkotika och läkemedel: Stora skillnader mellan länderna när det kommer till användning av narkotika
Var sjätte elev uppger att de någon gång har använt narkotika. Andelen varierar från land till land och sträcker sig från 4,2 till 29 procent. Under de senaste två årtiondena har livstidsanvändningen av narkotika legat stabilt.
Cannabis är den överlägset vanligaste illegala drogen som används. 16 procent uppger att de någon gång har använt cannabis.
9,2 procent av eleverna uppger att de har använt läkemedel i icke-medicinskt syfte.

Spel om pengar
7,9 procent uppger att de har spelat om pengar på nätet under det senaste året.

 

Fakta: Vad är ESPAD?

• en europeisk undersökning som mäter 16-åriga skolelevers drogvanor
• undersökningen har genomförts sju gånger sedan 1995.
• 2019 deltog 99 647 elever i 35 länder
• undersökningen koordineras av EMCDDA

 

Senast reviderad: 2020-11-13