Hur vanligt är det med användning av anabola androgena steroider (AAS) i Sverige?

Dopning

Doping har sedan länge förekommit i samband med idrott, det vill säga att en idrottsutövare försöker förbättra sin prestationsförmåga genom att till exempel använda otillåtna medel som enligt World Anti Doping Agency (WADA) klassas som doping (1). Detta framgår till exempel i Utredningen av missbruksmedelskontroll (SOU 2008:120) (2). Idag är en stor grupp substanser och metoder dopingklassade inom idrott, som till exempel användning av anabola androgena steroider (AAS).

AAS har både en anabol (muskeluppbyggande) och androgen (förmanligande) verkan (3). Syftet med dem är bland annat att bygga upp muskulaturen. AAS har spridit sig i samhället även utanför idrottssammanhang och är förbjudna att använda i icke-medicinska syften. I denna text kommer endast användning av sådana preparat, som är förbjudna enligt svensk dopningslag (1991:1969) – lag om förbud mot vissa dopningsmedel, att beröras (4).

Enligt utredningen om kontroll av missbruksmedel återfinns användning av dopningsmedel utanför idrotten exempelvis bland kroppsbyggare och våldsbrottslingar, liksom andra som använder medlen för att uppnå fysiska effekter (2,5,6). Användning av dopningsmedel är enligt tillgängliga undersökningar runt en procent bland både unga och vuxna i Sverige (7). I CAN:s nationella skolundersökning svarar cirka 1 procent av eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2 att de någon gång har använt AAS. Nivån har legat stabil sedan 1990-talet. CAN:s skolundersökning visar också att det är en högre andel pojkar jämfört med flickor som uppger erfarenheter av AAS (8).

Av den senaste nationella frågeundersökningen bland vuxna framkom att 1 procent av männen i befolkningen 17–84 år någon gång använt AAS eller tillväxthormon. Användningen bland kvinnor var nära noll procent. Ytterst få bland männen hade använt sådana substanser den senaste månaden (9). Majoriteten av de som använder AAS är yngre och medelålders män mellan 18–34 år (10,11) och enligt kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet är majoriteten av de som misstänks för dopningsbrott 21–39 år. Av samtliga misstänkta är omkring 93 procent män (12). I jämförelse med narkotika är erfarenheter av AAS mindre vanligt enligt tillgängliga undersökningar. Däremot tycks många som prövat AAS ha en ökad benägenhet att också använda narkotika och läkemedel (8,12,13,14).

Även i den europeiska skolundersökningen ESPAD som genomfördes bland 16-åriga skolungdomar 2019, är det låga siffror gällande erfarenhet av AAS (omkring 1 procent). Högsta andelen som hade använt AAS någon gång var i Montenegro (2,7 procent), följt av Cypern, Bulgarien, Malta, Polen och Irland (omkring 2 procent). Svenska skolungdomar intar i europeiskt perspektiv ett mellanläge. Omkring en procent uppger att de någon gång använt AAS (15).

Utvecklingen inom området bevakas bland annat med hjälp av en serie indikatorer som följs upp av Folkhälsomyndigheten. CAN ställer också regelbundet frågor om användning av AAS i befolkningen och bland skolelever i olika undersökningar. Trots detta behöver statistiken avseende dopningsområdet förbättras, både när det gäller tillgången och bruket i befolkningen (16).

Referenser:

1. Antidoping Sverige. Wada:s dopinglista.  [2023-09-14]
2. SOU 2008:120 (2008). Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Betänkande av Narkotikautredningen. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
3. Antidoping Sverige. Historik.  [2023-09-14]
4. SFS 1991:1969. Lag om förbud mot vissa dopningsmedel.
5. Dopingjouren. Dopning.  [2022-05-18]
6. Corona, G. m. fl. (2022). Consequences of Anabolic Androgenic Steroid Abuse in Males; Sexual and Reproductive Perspective. World Journal of Men’s Health, 40(2), 165-178. doi: https://doi.org/10.5534/wjmh.210021
7. Franck J och Nylander I (2022). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur
8. CAN:s nationella skolundersökning 2022. Rapport 215. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
9. Erica Sundin m.fl. (2023). Utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak. Rapport nr. 217. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
10. Ren hårdträning. Fakta om dopning.  [2022-05-19]
11. CAN (2019). Drogutvecklingen i Sverige 2019. Rapport 180. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
12. Brottsförebyggande rådet (2023). Misstänkta personer.  [2023-10-12]
13. Lundholm J och Ranung M (2014). Men oj vad du har vuxit! En informationsskrift om anabola androgena steroider. Dopingjouren.
14. Statens Folkhälsoinstitut (2011). Dopning i samhället – Vad? Hur? Vem? Varför? Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.
15. Molinaro, S. m.fl. (2019). ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs. Stockholm: Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
16. Regeringens skrivelse 2021/22:213. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025. Stockholm: Socialdepartementet.

Svaret uppdaterat september 2023