Medel för alkoholforskning avseende fokusområden

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för forskningsprojekt som Systembolaget har identifierat som särskilt angelägna och där mer forskning behövs.

Systembolagets Alkoholforskningsråd prioriterar samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer rådet att lägga särskild vikt vid ansökningar från yngre forskare. Läs mer om fria forskningsmedel inklusive satsningen på juniora forskare.

Systembolaget har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet. Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av vinstintresse. I Systembolagets uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker. Det är mot den bakgrunden av vikt att forskare dels undersöker hur den som dricker alkohol påverkas, dels hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten, bland annat genom fosterskador, våldsrelaterade skador, olyckor i trafiken och stora samhällskostnader.

Ytterligare en kategori är stöd till forskningsområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet välkomnar därför ansökningar inom följande område, där det sammanlagt finns två miljoner att fördela i år:

D      Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion

Vuxnas alkoholkonsumtion kan få konsekvenser för barn, både under uppväxten och senare i livet. I det här fokusområdet är vi särskilt intresserade av ansökningar från projekt som vill utveckla och utvärdera förebyggande och tidiga insatser samt kartlägga och studera effekter av redan implementerade insatser. Vi är också intresserade av studier om risk- och skyddsfaktorer för unga som växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem och vilken effekt faktorerna kan ha, bland annat på ungas egen alkoholkonsumtion. Vi välkomnar även studier som gör jämförelser mellan Sverige och andra länder.

Ansökan

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan. Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande skall vara disputerad och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan. Sökande ska vara knuten till ett svenskt lärosäte.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans.
De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i bedömningen.
Flera typer av forskningsinriktningar kan erhålla finansiering. Högst prioritet ska ges till:

  1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,
  2. klinisk/patientnära och,
  3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Login till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september 2020, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2020 rekvireras.

Frågor besvaras av