Drogutvecklingen i Sverige

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Ibland har den producerats i samarbete med andra aktörer, men oftast är vi ensam utgivare. Publikationen är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige.

En omfattande rapport ges ut med några års mellanrum och under mellanåren ges kortversioner på svenska och engelska ut. I anslutning till rapporterna publiceras tabeller och diagram på CAN:s hemsida. 

I rapporterna redovisas – förutom statistik framtagen av CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter och instanser, bl. a Brottsförebyggande rådet, Finansdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.