Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2015

CAN har samlat in uppgifter om gatupriser på hasch, marijuana, amfetamin, kokain och heroin sedan 1988 och för ecstasy, LSD, kat och GHB sedan år 2000.

I denna rapport redovisas den realprisjusterade utvecklingen för dessa perioder. Realprisjusteringen innebär att priserna justerats för inflation i syfte att göra dem jämförbara över tid. Detta har gjorts med hjälp av SCB:s konsumentprisindex. I rapporten redovisas även grossistpriser, vilka bevakats från år 2010 för de vanligare narkotikasorterna.

Ibland har prisuppgifterna kombinerats med annan relevant information för att ge underlag för en bredare bedömning av hur marknad och tillgänglighet för olika narkotikasorter har utvecklats. Den senaste analysen av denna mera omfattande karaktär publicerades i Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988–2010 (CAN rapport nr 128).