Skolelevers drogvanor 2005

I årets skolundersökning uppgav var tionde elev i gymnasiets årskurs 2 att skolarbetet påverkats negativt och mer än var femte att de haft oskyddat sex som följd av den egna alkoholkonsumtionen.

Bland pojkarna var det ca 30 procent och bland flickorna ca 20 procent som uppgav att de bråkat eller slagits p g a att de druckit alkohol.