Frågor och svar om sniffning


Hur vanligt är sniffning/boffning?


 

Hur vanligt är sniffning/boffning?

Frågor om sniffning har ingått i CANs nationella skolundersökningar sedan starten 1971. Då var utbredningen betydligt större än i dag. Numera frågar vi eleverna om de sniffat eller boffat och under 2010-talet har omkring två procent i årskurs 9 och gymnasiets år 2 uppgett att de gjort detta någon gång under de senaste tolv månaderna (Guttormsson, 2018).

Sniffa brukar beskrivas som att andas in ångor från lättflyktiga lösningsmedel, t.ex. aceton, bensin samt lim och boffa som inandning av olika drivgaser, t.ex. butangas som finns i cigarettändare samt lustgas som finns i gräddsifoner (se www.1177.se). 
I skolundersökningen får eleverna svara på vad de har sniffat eller boffat. I början av millenniet var lim den enskilt vanligaste substansen, följt av spray (doftspray, hårspray etc.) samt annan gas (framförallt butangas). Olika typer av spray och gas har blivit allt vanligare, men vid de senaste skolundersökningstillfällena har lim åter varit den klart vanligaste substansen.

Kunskapen om utbredningen av sniffning bland vuxna är relativt begränsad. I undersökningarna om det tunga narkotikamissbrukets omfattning från 1992 respektive 1998 framkom att ca 1–2 procent av personerna med tungt missbruk hade lösningsmedel som ett av flera missbruksmedel. År 2012 angavs lösningsmedel vara aktuellt vid två av de närmare tusen utskrivningarna från tvångsvård enligt LVM (Socialstyrelsen 2013). Sniffning verkar alltså vara än mer ovanligt bland vuxna, åtminstone bland dem som är kända för ett mera allvarligt missbruk.

Källa:

Guttormsson, U (2018). Sniffning och boffning i Skolelevers drogvanor 2018. Zetterqvist, M. (red.) CAN rapport 178. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Socialstyrelsen (2013) Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen.

Svaret uppdaterat i december 2018 av Ulf Guttormsson

Upp