Om biblioteket - Biblioteket har stängt för externa besök

Historik
Samlingar
Litteraturbestånd
Katalog
Hylluppställning
E-resurser
Tidskrifter
Specialsamlingar
Samarbete med andra bibliotek 

Historik

CANs bibliotek troligen 1920-tal
CAN:s bibliotek troligen 1920-tal

CAN:s bibliotek grundades 1906 som en del av dåvarande CFN, Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Från allra första början fanns dock bara en utställning med böcker för nykterhetsundervisning och biblioteket har i stort sett växt fram ur denna den så kallade permanenta nykterhetsutställningen. I januari 1909 föreslog en kommitté inom dåvarande CFN att utställningens biblioteksavdelning skulle kompletteras och bilda ett centralbibliotek inom alkoholfrågans område.  

CANs bibliotek troligen 1920-tal
CAN:s bibliotek troligen 1920-tal

Uppmaning inklistrad på främre pärmen av Samhälleligt nykterhetsarbete utgiven i Stockholm 1927
Uppmaning inklistrad på främre pärmen av Samhälleligt nykterhetsarbete utgiven i Stockholm 1927

Uppmaning inklistrad på främre pärmen av Alkoholismen som samhällsproblem utgiven i Stockholm 1934
Uppmaning inklistrad på främre pärmen av Alkoholismen som samhällsproblem utgiven i Stockholm 1934

Samlingarna växte genom inköp men också stora donationer av nykterhetsföreningar och nykterhetssällskap samt intresserade privatpersoner. I början av 1950-talet hade bibliotekets samlingar systematiserats och katalogiserats. Även arkivet som speglar nykterhetsrörelsens utveckling i Sverige och utlandet hade iordningställts. Dock var det först på 1970-talet som man fick tillräckliga medel för lokaler och skötsel och en tydlig målsättning för biblioteket. I mitten av 1970-talet anställdes en biblioteksutbildad person, med erfarenhet av datoriserad sökning. Denna professionalisering fick avgörande betydelse för biblioteket. Under de närmaste åren rustades biblioteket upp med ny inredning och utrustning bl a med terminal med skrivare för sökning, inmatning och utmatning av information.

1977 fick biblioteket ställning som offentligt forskningsbibliotek för alkohol- och narkotikalitteratur med datorbaserad dokumentationscentral.

Sedan 1980 registrerar CAN:s bibliotek sitt bestånd i Libris, sigel Can. Under 1980-talet började biblioteket med onlinesökningar och fick en datoriserad bibliotekskatalog. Under 1980- och 1990-talet utgav CAN:s bibliotek olika bibliografier. Drug abuse : current research on alcohol and drug dependence, som innehöll litteraturreferenser med sammanfattningar av forskningslitteratur, gavs ut kvartalsvis.

CANs bibliotek 1981

Alcohol, drugs and traffic safety  : current research literature med litteraturreferenser om alkohol och droger inom trafiksektorn. Nyförvärvad litteratur upptog referenser till böcker, rapporter, broschyrer och andra publikationer samt Alkohol och narkotika : svensk litteratur – en årsbibliografi som förtecknade all svenskspråkig litteratur inom alkohol- och narkotikaområdet under föregående år.

Fram till 1989 var CAN också både producent och onlinevärd för ett antal databaser.

Enligt avtalet med staten (Socialdepartementet) har CAN till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Biblioteket är en del av denna faktaförmedling.  

Samlingar

Inriktningen är på svensk, och ett urval av utländsk, litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Informations- och låneservicen används av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden samt av CAN:s personal och medlemsorganisationer.  

Litteraturbestånd 

Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan den största delen av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Ett ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna.

CAN:s bibliotek är en unik resurs med ett ämnesdjup inom alkohol- och narkotikaområdet. Till exempel kan man här samlat hitta litteratur om rusdrycksförsäljningen i Sverige under 1900-talets första hälft och mellanölsfrågan på 1960-och 1970-talet

Katalog

Alcona är CAN:s bibliotekskatalog där du kan söka svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, utbildningsmaterial och övrigt småtryck samt ett urval svenska tidskriftsartiklar inom ämnesområdet. I katalogen finns material utgivet från omkring 1980 och framåt sökbart. Äldre material måste sökas i kortkatalogen på plats i biblioteket. 

Hylluppställning

Samlingarna är uppställda efter ämne enligt ett eget sifferbaserat klassifikationssystem. Inom ämnet står materialet enligt numerus currens (löpnummer).

E-resurser

I biblioteket finns möjlighet att söka i databaserna Britannica Academic, Retriever Mediearkivet, PsycINFO och referensverket Encyclopedia of Substance Abuse, Prevention, Treatment & Recovery samt fria databaser som t ex PubMed. 

Tidskrifter

CAN:s bibliotek har drygt 440 tidskrifter och övriga periodiska publikationer, varav en hel del är äldre avslutade titlar som finns i magasin. Biblioteket prenumererar på ett antal enstaka e-tidskrifter samt Wileys tidskrifter (via Bibsam) som nås genom tidskriftslistan där även tidskrifter med öppen tillgång (open access) kan sökas.

Specialsamlingar

Biblioteket har tillgång till tre specialsamlingar:

  • Affischsamling med ca 1200 affischer framställda från tiden runt förra sekelskiftet och framöver. Det är främst affischer utgivna av svenska nykterhetsorganisationer men även ett antal affischer från internationella nykterhetsorganisationer är representerade.  Affischerna deponerades 1982 på Riksarkivet men ca 700 av dem har fotograferats och finns som färgdiabilder för utlåning i biblioteket. Det finns ett kartotek över affischerna. Kartoteket är uppdelat på organisationer, ämne och efter nummerordning. Lista över organisationer och ämnen. 

Samarbete med andra bibliotek

Biblioteket gör sitt bestånd tillgängligt i Libris. Vi deltar i den nationella fjärrlåneverksamheten genom att ställa våra samlingar till förfogande för andra bibliotek i Sverige och övriga Norden och vid behov lånar vi även in litteratur vi inte har möjlighet att köpa själva. CAN:s bibliotek är också medlem i Bibsamkonsortiet och deltar fullt ut i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet.

CAN:s bibliotek är medlem i den internationella organisationen SALIS - Substance Abuse Librarians & Information Specialists.  

 

Källor: 
Verksamhetsberättelser och interna dokument